Đóng

HỌC PHÍ NĂM HỌC 2018

HỆ 1 NĂM : Học phí trọn khóa.

Chương Trình

Tín Chỉ / Tiết

Đơn Giá Học Phí

Học Phí (VNĐ)

Trung cấp chính quy

35 Tín chỉ

750.000 Đ/TC

26.250.000

Tiếng Anh Tăng Cường

18 Tín chỉ

750.000 Đ/TC

13.500.000

TỔNG CỘNG

39.750.000

 

HỆ 2 NĂM : Học phí trọn khóa.

Chương Trình

Tín Chỉ / Tiết

Đơn Giá Học Phí

Học Phí (VNĐ)

Trung cấp chính quy 50 Tín chỉ 750.000 Đ/TC 37.500.000
Tiếng Anh Tăng Cường 24 Tín chỉ 750.000 Đ/TC 18.000.000
Kiến Thức Văn Hóa Phổ Thông 1020 Tiết 15.000 Đ/Tiết 15.300.000
TỔNG CỘNG 70.800.000

 

Saigon Information Technology College